Herb zespołu Termalica Bruk-Bet Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza Sklep Kibica

Tutaj jesteś > Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRUK-BET Termalica Nieciecza Klub Sportowy S.A., Nieciecza 199, 33-240 Żabno  („Administrator” lub „Klub”).
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować mailowo pod adresem: termalica@brukbet.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Nadrzędnym celem Administratora  jest zapewnienie Klientom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO").
 4. Dane osobowe Klientów sklepu kibica Bruk-Bet Termalica Nieciecza prowadzonego przez Administratora pod adresem www.termalica.brukbet.com/sklep/ (dalej Sklep) przetwarzane są:
  1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2. w celu wykonania umowy sprzedaży  łączącej Panią/Pana z Administratorem  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu  i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowym, o  rachunkowości. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, dane te są przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Klientem umowy, w tym usługi  prawne, marketingowe, kurierskie.  W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora, Administrator informuje, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 10. Więcej informacji o podstawach, celu, zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnieniach wynikających z RODO, znajduje się w Polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się. 
SPECJALNA OFERTA

DARMOWA DOSTAWA * PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 300 ZŁ